Snufkin

21 tekstów – auto­rem jest Snuf­kin.

Dziś jest tak wiele "miłości", że na Miłość nie ma miej­sca, zat­ru­ci tą pier­wszą nie możemy pat­rzeć na właściwą... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 sierpnia 2011, 20:23

-Jes­teś wspa­niałym facetem...
-To dlacze­go poz­wa­lasz mi ciągle błądzić samemu? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 lipca 2011, 19:16

Nie tęsknię za kimś kon­kret­nym, tęsknię za ideą. Ro­man­tyzm budzi we mnie wiele emoc­ji, uczuć oraz te­go co mi obce... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 lipca 2011, 17:36

Ro­zum jest per­fidny, naj­pierw pod­puszcza ser­ce swoją wyob­raźnią a gdy ono się nakręci i zacznie wy­rywać, bo­leśnie je ha­muje i powściąga. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 lipca 2011, 21:40

Przeszłość nie da Ci spo­koju, będzie Cię nękać aż jej nie wy­jaśnisz. Nie masz o niej za­pom­nieć ale wy­baczyć jej, jak naj­bar­dziej. Zam­knij sta­re aby ot­worzyć no­we inaczej da­leko nie ujdziesz. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 czerwca 2011, 19:25

Brak możli­wości i okaz­ji nie zwal­nia Nas od wal­ki o up­ragnione szczęście 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 czerwca 2011, 16:30

Im pew­niej­szy człowiek ot­rzy­ma życiowy cios tym pew­niej się załamie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 czerwca 2011, 18:28

Człowiek przed przez­nacze­niem nie uciek­nie i nie wiado­mo jak coś wy­daje się trwałe pod je­go wpływem ob­ra­ca się w pył i for­mu­je co innego. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 czerwca 2011, 20:34

Im bar­dziej i więcej człowiek jest od­pycha­ny tym bar­dziej kształtu­je swój ideal­ny świat, zderzający się non stop z rzeczywistością. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 czerwca 2011, 17:50

To jest tak, że związek nie może trwać w zaufa­niu jeśli nie jest szcze­ry tak jak nie może być szcze­ry bez zaufania. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 maja 2011, 21:01

Snufkin

Snufkin

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność